บ้านพญานาคราช > เรื่องเล่าของพญานาค

มณีนาคาของน้องบลู

(1/1)

หมอเจี๊ยบ:
ต่อจาก link นี้นะครับ http://www.banloktip.com/webboard/index.php/topic,919.0.html  หลังจากน้องบลูได้บูชา และแกก็ชอบเอามานั่งมองนั่งดูนั่งเล่น ความรู้สึกของน้องเหมือนกับว่า นี่แหละคือตัวของน้องเค้าเอง แล้วมันเหมือนกับว่าได้กลับมาเจอของๆ ตัวน้องบลูที่เป็นสมบัติเก่าเก็บแล้วได้เจอแล้วก็ได้เอากลับมา มาเป็นของตัวเอง จนวันนี้ได้ไปเจอน้องบลู ซึ่งคุณเธอตกใจมากเพราะ จู่ๆ ในผอบแก้วซึ่งมีฝาปิดแต่กลับมาเหมือนเกสรดอกไม้มาอยู่ได้ยังไง แล้วผมก็ได้ดูด้วยตาของผมเองเลยถ่ายรูปมาแชร์นะครับ สำหรับผู้ใดที่มีคำแนะนำอะไร ก็ขอเชิญเม้นตอบด้านล่างเลยนะครับ เดี๋ยวน้องบลูจะมาอ่านเองครับ ส่วนตัวผม หึหึ ไม่มีคำแนะนำครับ รู้แต่ว่า อืม...มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่แปลกครับ

หญิง:
สีม่วง หมายถึงพลังอำนาจท่ีลึกลับซับซ้อนยากจะหย่ังถึงได้ เป็นพลังงานท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิญญาณของโอปปาติกะ ภูติผีปีศาจ ซ่ึงจะเกรงกลัวผู้ท่ีได้ครอบครองเพชรพญานาคสีม่วง เหมือนมีพลังอันลึกลับจ้องมองอยู่ย่ิงสีท่ีเข้มจนเกือบดำย่ิงมีอานุภาพแห่งพลังท่ีลึกลับมากย่ิงข้ึน เรียกได้ว่าอานุภาพของเพชรพญานาคน้ีคือการป้องกันคุณไสย ภูติผีปีศาจท่ีคิดร้ายให้เส่ือมสลายหายไปและยังเป็นสีท่ีสามารถดูดซับพลังอำนาจลึกลับท้ังดีและไม่ดีได้ แต่ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับผู้ท่ีเป็นเจ้าของว่าจะใช้ไปในทางใด หากใช้ในทางท่ีดีก็จะเกิดกุศลท้ังตัวผู้ครอบครองเองและเทวาผู้ปกปักรักษาเพชรพญานาคน้ัน เช่น เม่ือสามารถติดต่อส่ือสารกับวิญญาณเหล่าน้ีได้และเม่ือเห็นความทุกข์ของเขาแล้วน้ัน ส่ิงท่ีทำได้คือการอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปสู่ภพภูมิท่ีดีต่อไป มิต้องมาทนทุกข์เป็นทาสรับใช้ใครคนใดคนนึง
        สำหรับทางในโลกนั้น เพชรพญานาคสีม่วงจะให้คุณทางด้านพลังดูดทรัพย์และมิตรสหาย เพ่ือนพ้อง และทำให้ผู้ท่ีครอบครองเป็นท่ีรักของคนรอบข้างอีกด้วย บุคคลท่ีครอบครองเพชรนาคาสีม่วงน้ีจะมีลักษณะเป็นคนท่ีมีพลังลึกลับ สัมผัสที่หก และเป็นคนท่ีช่างคิดช่างตรึกตรองเจ้าวางแผน อน่ึง.. ถ้าสัมผัสพิเศษท่ีลึกลับท่ีผู้นั้นมีอยู่มากเกินควร อาจส่งผลเสียจนทำให้เกิดพลังงานท่ีไม่ดีกับตัวเองและผู้อ่ืนได้ ฉะนั้นบุคคลดังกล่าวน้ีควรอย่างยิ่งท่ีจะฝึกปฏิบัติจิตให้มีความสงบเยือกเย็นโดยเฉพาะความเมตตาต่อผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือดวงวิญญาณท่ีเขาส่ือสารได้ แม้ว่าส่ิงน้ันจะคิดทำร้ายหรือถูกส่ังมาโดยถูกอำนาจครอบงำก็มิควรใช้พลังท่ีมีอยู่ไปประหัดประหารฟาดฟัน เพราะถือเป็นการเบียดเบียนซ่ึงกันและกันและจะทำให้เกิดกรรมกันต่อไปไม่สิ้นสุด นอกจากบุคคลในลักษณะนี้จำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องฝึกการเจริญเมตตาแล้ว ก็ควรให้ได้ครบท้ังส่ีอย่างคือ พรหมวิหาร4 อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ย่ิงหากฝึกการปล่อยวางได้ก็ย่ิงดีเท่านั้น เพราะจะส่งผลให้จิตบริสุทธ์ิผ่องใส จะทำให้อานุภาพของเพชรนาคาสีมวงเปล่งประกายออกมาเป็นออร่าหรือรัศมีท่ีครอบคลุมท่ัวร่างตลอดเวลาเสมือนเกราะแก้วคุ้มครองผู้น้ันให้ปลอดภัย
         ทำไมบางคนถึงรู้สึกคุ้นเคยกับส่ิงของบางอย่าง,สถานท่ีบางแห่งแบบไม่มีเหตุผล ก็เป็นเร่ืองจริงของจิตดวงเดิมของคนเราท่ีอาจเคยผูกพันกับส่่ิงนั้นๆมาในอดีตชาติ ข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บบันทึกไว้ในสัญญาจำได้หมายรู้ หากเราไม่มีการฝึกระดับสมาธิจิตให้ละเอียดข้ึนคล่ืนพลังงานจิตยังหยาบอยู่ เราก็อาจจะจำได้เพียงลางๆเหมือนคุ้นๆแต่นึกไม่ออก เปรียบเสมือนกล่องเก็บเร่ืองราวไม่สามารถเปิดให้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจนค่ะ แต่หากเรามีการฝึกระดับในสมาธิจิตอยู่อย่างสม่ำเสมอจนคล่ืนจิตอยู่ในระดับละเอียดพอ เราก็อาจจะระลึกจำได้หมายรู้ในส่ิงเหล่าน้ันท่ีเคยผูกพันมาชัดเจนข้ึนตามกำลัง.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version